FUNDAȚIA SERA ROMÂNIA, în calitate de beneficiar, derulează, în perioada iunie 2020 – septembrie 2022, proiectul “Întotdeauna în familie – proiect pentru reducerea instituționalizării, a riscului de separare și pentru asigurarea serviciilor de recuperare de proximitate copiilor din județul Tulcea”, cu un buget de 5.954.979,39 de lei. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă elaborarea de măsuri inovatoare pentru prevenirea separării copilului de familie, dezinstituționalizare și dezvoltarea de servicii sociale alternative de sprijin în județul Tulcea. Grupul țintă este alcatuit din 270 de copii provenind din județul Tulcea și ITI Delta Dunării:- 120 de copii provenind din mediul rural, 50 de copii de etnie romă și aproximativ 100 de copii cu dizabilități din Delta Dunării, precum și 100 de familii care se  ocupă de creșterea copiilor aflați în situație de risc de separare.Accesul la serviciile și activitățile din proiect se va face cu respectarea principiilor de egalitate de șanse și nediscriminare.

Proiectul vizează și o campanie de prevenire a  separării copilului de familia sa, organizată în comunitate, precum și o campanie de promovare a drepturilor copilului, egalității de șanse și nedis-criminării organizată, cu rolul conștientizării popu-lației cu privire la aceste drepturi ale copiilor.   Drepturile copiilor sunt drepturile tuturor persoa- nelor sub 18 ani, scopul lor fiind acela de a protejacopiii și tinerii: ei trebuie sa fie trataţi si respectaţica oameni, cu acces deplin la drepturile care suntconferite tuturor cetățenilor, însă cu o atenție aparte acordată nevoilor speciale de protecţie si îngrijire ale copiilor, mult mai vulnerabili decât adulții.    Drepturile copilului sunt reglementate de Convenția   asupra Drepturilor Copilului, adoptată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite la 20 noiembrie 1989 și   asumată și de România. La noi, Legea nr. 272 din  21 iunie 2004 (republicată) reprezintă cadrul legal  privind respectarea, promovarea și garantarea    drepturilor copilului.       Drepturile copiilor includ dreptul tinerilor de a fi tra-   tați cu demnitate și respect, la protecţie împotriva      oricarei forme de discriminare, de a le fi satisfacute    nevoile primare – cum ar fi hrana, siguranţa, îngrijire   medicală, educaţie, precum și de a juca un rol activ    în societate.

Drepturile copilului prevăzute de  Convenția ONU din 1989

Drepturile copilului sunt reglementate de Convenția asupra Drepturilor Copilului care a fost adoptata de catre Adunarea Generala a Națiunilor Unite la data de 20 noiembrie 1989. Convenția a fost asumata si de Romania prin adoptarea legii Legea nr. 18/1990 pentru ratificarea Convenției cu privire la drepturile copilului (publicata în Monitorul Oficial nr. 314 din 13 iunie 2001). La nivelul Romaniei, Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 (republicata) este legea care prezinta cadrul legal privind respectarea, promovarea si garantarea drepturilor copilului.

Drepturile copiilor sunt drepturile tuturor persoanelor cu varsta sub 18 ani. Scopul acestora este sa protejeze copiii si tinerii: ei trebuie sa fie trataţi si respectaţi ca oameni, beneficiind de acces deplin la drepturile omului care sunt conferite tuturor oamenilor. Însa drepturile copiilor recunosc si faptul ca vulnerabilitatea lor, o consecinţa a varstei fragede si lipsei de maturitate a acestora, ne impun sa acordam o atenţie aparte nevoilor de protecţie si îngrijire speciale ale copiilor. „Drepturile copiilor includ dreptul tinerilor de a fi trataţi cu demnitate si respect, la protecţie împotriva oricarei forme de discriminare, de a le fi satisfacute nevoile primare – cum ar fi hrana, siguranţa, îngrijire medicala, educaţie, precum si de a juca un rol activ în societate.

Drepturile copilului asa cum sunt enunțate în Convenție:

 1. Copilul are dreptul la stabilirea si pastrarea identitații
 2. Copilul are dreptul de a menține relații personalesi contacte directe cu parinții, rudele, precum si cu alte persoane fața de care copilul a dezvoltat legaturi de atasament.
 3. Copilul care a fost separat de ambii parinți sau de unul dintre acestia, printr-o masura dispusa în condițiile legii are dreptul de a menține relații personale si contacte directe cu ambii parinți, cu excepția situației în care acest lucru contravine interesului superior al copilului.
 4. Copilul ai carui parinți locuiesc în state diferite are dreptul de a întreține relații personalesi contacte directe cu acestia, cu excepția situației în care acest lucru contravine interesului superior al copilului.
 5. Copilul are dreptul de a primi o educațiecare sa îi permita dezvoltarea, în condiții nediscriminatorii, a aptitudinilor si personalitații
 6. Copilul are dreptul de a se bucura de cea mai buna stare de sanatate pe care o poate atinge si de a beneficia de serviciile medicale si de recuperare necesare pentru asigurarea realizarii efective a acestui drept.
 7. Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva exploatariisi nu poate fi constrans la o munca ce comporta un risc potențial sau care este susceptibila sa îi compromita educația ori sa îi dauneze sanatații sau dezvoltarii sale fizice, mentale, spirituale, morale ori sociale.
 8. Copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care sa permita dezvoltarea sa fizica, mentala, spirituala, morala si sociala.
 9. Copilul are dreptul de a beneficia de asistența sociala si de asigurari sociale, în funcție de resursele si de situația în care se afla acesta si persoanele în întreținerea carora se gaseste.
 10. Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva folosirii ilicite de stupefiantesi substanțe psihotrope, asa cum sunt acestea definite de tratatele internaționale în materie.
 11. Copilul are dreptul la protecție împotriva oricarei forme de exploatare;
 12. Copilul cu handicapare dreptul la îngrijire speciala, adaptata nevoilor.
 13. Copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice si a vieții sale intime, private si familiale. Este interzisa orice acțiune de natura sa afecteze imaginea publica a copilului sau dreptul acestuia la viața intima, privata si familiala.
 14. Copilul are dreptul la libertate de exprimare. Parinții sau dupa caz alți reprezentanți legali ai copilului, persoanele care au în plasament copii precum si persoanele care prin natura funcției promoveaza si asigura respectarea drepturilor copiilor au obligația de a le asigura informații, explicații si sfaturi în funcție de varsta si gradul de înțelegere al acestora precum si de a le permite sa-si exprime punctul de vedere, ideile si opiniile.
 15. Copilul capabil de discernamantare dreptul de a-si exprima liber opinia sa asupra oricarei probleme care îl priveste. În orice procedura judiciarasau administrativa care îl priveste, copilul are dreptul de a fi ascultat. Este obligatorie ascultarea copilului care a împlinit varsta de 10 ani. Cu toate acestea poate fi ascultat si copilul care nu a împlinit varsta de 10 ani daca autoritatea competenta apreciaza ca audierea lui este necesara pentru soluționarea cauzei.
 16. Copilul are dreptul la libertate de gandire, de constiințasi religie. Potrivit Art. 491 al Codului Civil al Romaniei:[1]“(1) Parinții îndruma copilul, potrivit propriilor convingeri, în alegerea unei religii, în condițiile legii, ținand seama de opinia, varsta si de gradul de maturitate ale acestuia, fara a-l putea obliga sa adere la o anumita religie sau la un anumit cult religios. (2) Copilul care a împlinit varsta de 14 ani are dreptul sa îsi aleaga liber confesiunea religioasa.”
 17. Copilul are dreptul la libertate de asociere, în structuri formale si informale, precum si dreptul la libertatea de întrunire pasnica, în limitele prevazute de lege.
 18. Copilul aparținand unei minoritați etnice, religioase sau lingvistice are dreptul la viața culturala proprie, la declararea apartenenței sale religioase, la practicarea propriei sale religii, precum si dreptul de a folosi limba proprie în comun cu alți membrii ai comunitații din care face parte.
 19. Copilul are dreptul la respectarea personalitații si individualitații sale si nu poate fi supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante.
 20. Copilul are dreptul la odihna si vacanța.
 21. Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva oricaror forme de violentaneglijentaabuzsau rele-tratamente.
 22. Copilul are dreptul sa creasca alaturi de parinții sai. Copilul are dreptul sa fie crescut într-o atmosfera de afecțiune si de securitatemateriala si morala.
 23. Orice copil care este, temporar sau definitiv, lipsit de ocrotirea parinților sai sau care, în vederea protejarii intereselor sale, nu poate fi lasat în grija acestora, are dreptul la protecție alternativa.
 24. Copilul are dreptul sa depuna singur plangeri referitoare la încalcarea drepturilor sale fundamentale; Copilul este informat asupra drepturilor sale precum si asupra modalitaților de exercitare a acestora.

O prezentare sintetica a acestor drepturi aici Care sunt DREPTURILE COPILULUI_covasna_iul2022 .

Proudly powered by WordPress