1. Prezentarea proiectului

FUNDAȚIA SERA ROMÂNIA, în calitate de beneficiar, implementează începând cu data de 6 mai 2020 proiectul “Aproape de familie – proiect pentru reducerea instituționalizării copiilor din județul Covasna”, în parteneriat cu DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI COVASNA.

Proiectul se va derula timp de 27 de luni, până pe 5 august 2022, în județul Covasna.

Proiectul dorește să răspundă nevoilor identificate la nivelul județului Covasna, și anume:

 • Dezintistuționalizarea copiilor prin închiderea centrului de plasament clasic Centrul de Plasament nr. 6 Olteni;
  • În vederea asigurării dezintistuționalizării celor 45 copii aflați în centrul de plasament nr. 6 Olteni, se vor asigura servicii sociale în cadrul a 3 căsuțe de tip familial ce urmează a fi înființate la Târgu Secuiesc și Întorsura Buzăului. Astfel, cei 45 de copii sunt repartizați astfel: 32 de copii/tineri vor beneficia de servicii sociale în cadrul caselor de tip familial înființate în cadrul proiectului, 10 copii vor fi reintegrați în familie, iar 3 tineri vor fi transferați către alte servicii de specialitate din cadrul DGASPC Covasna.
 • Dezvoltarea serviciilor de prevenire menite să sprijine și să evite abandonul familial.
  • La nivelul comunității vor fi înființate servicii sociale prin intermediul Centrului de Consiliere și sprijin pentru părinți și copii în scopul prevenirii separării copilului de familia sa precum și asistarea părinților pentru a face față dificultăților psiho-sociale ce afectează relațiile familiale, pentru dezvoltarea competențelor parentale precum și sprijinirea copiilor atunci când apar probleme în dezvoltarea acestora.

 1. Buget și sursa de finanțare

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9.iv – Cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta medicala si servicii sociale de interes general, Componentă 1 – Apel: POCU/476/4/18/129310 Operatiune compozita OS. 4.12, 4.13, 4.14 – Servicii sociale si socio-profesionale la nivelul comunitatii pentru copii si tineri – Regiuni mai putin dezvoltate.

Valoarea totală a proiectului este de 6 035 625,06 lei, din care valoare confinanțare UE: 5 124 161,30 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național 882 649,52 lei și valoarea co-finanțării eligibile a beneficiarului 28 814,24 lei.

 

 1. Obiectivele proiectului

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI:

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezinstituționalizarea prin închiderea Centrului de Plasament nr. 6 din judetul Covasna, acordarea de servicii suport pentru 32 copiii în casuțele de tip familial în etapa de tranziție de la centrul de plasament la servicii comunitare (căsuțe de tip familial), elaborarea de măsuri în comunitate pentru prevenirea separării copilului de familie.

Totodată, proiectul vizează servicii integrate pentru minim 63 de copii expuși riscului, asigurarea serviciilor de consiliere și sprijin pentru aceștia precum și sprijin material și financiar în vederea reintegrării în familie pentru minim 32 de copii.

Prin implementarea acestui proiect se urmărește și derularea de campanii de informare cu privire la drepturile copilului precum și promovarea egalității de șanse și nediscriminării în comunități din județul Covasna, cu scopul de a crea și încuraja accesul la servicii sociale de calitate și specifice copiilor/familiilor aflați în situație de risc.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

 • 1 Dezinstituționalizarea prin închiderea centrului de plasament și crearea a 3 căsuțe de tip familial și un centru de reabilitare, astfel în total 32 copii vor beneficia de sprijin specializat în etapa de tranziție de la centru de plasament la servicii comunitare.
 • Creșterea gradului de constientizare, a accesului și participării la acțiuni destinate promovării și respectării drepturilor copilului, precum și la acțiunile de prevenire a separării copilului de familia sa, prin derularea campaniilor de informare in comunitate;
 • Dezvoltarea de programe de identificare și monitorizare a minimum 63 de copii din comunitate, aflați în risc de separare de familie precum si servicii de acompaniere a copilului expus riscului și a familiei acestuia in vederea asigurării dreptului copilului la identitate, sănătate și educație;
 • Asigurarea bunăstării unui numar de minimum 32 copii reintegrați în familie, într-un mediu familial sănătos și funcțional, prin acordarea de subvenții atat opentru copii cat si pentru familiile care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului reintegrat în familie;
 • Dezvoltarea unui centru de consiliere si sprijin pentru parinti si copii în comunitate destinat unui numar de minimum 63 de copii, avand ca scop asistarea părințiilor pentru a face față dificultăților psihosociale care afectează relațiile familiale, pentru dezvoltarea competențelor parentale, pentru prevenirea separării copilului de familia sa si pentru sprijinirea copiilor atunci când apar probleme în dezvoltarea acestora.
 • Creșterea nivelului de calitate a vieții copiilor și familiilor acestora din comunitate prin asigurarea unor instrumente de inovare socială respectiv acordarea de subvenții financiare pentru minimum 63 de copii aflați în situație de risc și pentru minimum 40 de familii care se ocupă creșterea acestora în comunitate, în vederea prevenirii separării copilului de familie;

 1. Cine este grupul țintă al proiectului

 

Grupul țintă este format din 127 de copii care provin din județul Covasna, după cum urmează:

– 32 copii/tineri anterior instituționalizați care beneficiază de servicii comunitare provenind din Centrul de Plasament nr. 6 Olteni, jud. Covasna;

– 32 copii/tineri aflați în sistemul de protecție socială (10 copii/tineri provin din Centrul de Plasament nr. 6 Olteni, 22 copii/tineri din sistemul rezidențial, plasament familial) reintegrați în familie;

– 63 copii/tineri aflați în situații de risc de abandon, în comunitate, potențiali beneficiari ai centrului de consiliere.

 1. Care sunt rezultatele așteptate

 

Rezultate așteptate:

 

 1. R1 (A2.1). O campanie de prevenire a separării copilului de familia sa, organizată în comunitate și derulată prin intermediul a 4 seminarii cu câte 20 participanti/eveniment și 4 mese rotunde cu câte 15 participanți;
 2. R2. (A2.2) O campanie de promovare a drepturilor copilului, egalității de șanse și nediscriminării organizată în comunitate prin 6 evenimente a câte 60 participanți/eveniment;
 3. R3. (A2.3.) 124 de copii aflați în dificultate beneficiari ai serviciilor/măsurilor furnizate în cadrul proiectului, 55 de familii care se ocupă de creșterea copiilor aflați în situatie de risc sau reintegrați din sistemul rezidențial;
 4. R4. (A3.1.) Identificarea și monitorizarea unui numar de minimum 63 de copii aflați în risc de separare de familie;
 5. R5. (A3.2). Acordarea de subvenții pentru 63 de copii aflați în situație de risc și 40 de familii care se ocupă de creșterea copiilor aflați în situație de risc;
 6. R6. (A3.3.) Minimum 63 copii și 40 părinți consiliați/sprijiniți în vederea separării copilului de familia sa, dezvoltarea abilităților parentale etc;
 7. R7. (A4.1.) 5 servicii sociale înființate la nivelul proiectului ( 2 Case de tip familial la Târgu Secuiesc, 1 Casă de tip familial la Întorsura Buzăului și 1 Centru de zi de reabilitare pentru copilul cu dizabilități la Întorsura Buzăului, 1 Centru de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii);
 8. R8. (A4.2.) Furnizarea serviciilor sociale în cadrul caselor de tip familial pentru un număr de 32 copii;
 9. R9. (A 4.2.) Furnizarea serviciilor sociale în cadrul centrului de zi de reabilitare pentru copilul cu dizabilități pentru un număr de minimum 8 copii;
 10. R10. (A4.3.) Acordarea de subvenţii pentru 32 de copii reintegrați în familie și pentru 15 familii care se ocupă de creșterea și îngrijirea copiilor reintegrați din sistemul rezidențial/asistență maternală.

Proudly powered by WordPress